• Natječaji

Javni natječaj za radno mjesto Viši savjetnik za strateško planiranje

REPUBLIKA HRVATSKA

RAZVOJNA AGENCIJA Općine Orebić

Obala pomoraca 24

Orebić

Ravnatelj Razvojne agencije Općine Orebić

Br. spisa 12/23

Orebić, 15.11. 2023. godine

Na temelju članka 17. stavaka 2  Statuta Razvojne Agencije Općine Orebić (Službeni glasnik 14/18), članka 4. Pravilnika o radu Razvojne agencije Općine Orebić, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, Ravnateljica  Razvojne agencije Općine Orebić, objavljuje

N A T J E Č A J

za zapošljavanje na radno mjesto Višeg savjetnika za strateško planiranje u Razvojnu agenciju Općine Orebić – jedan izvršitelj, na određeno vrijeme/do povratka djelatnice s bolovanja, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • visoka stručna sprema ekonomskog, tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva: od čega 1 godina rada na projektima,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B kategorija

Rok za prijave je 15 dana od dana objave na Zavodu za zapošljavanje, a natječaj će se objaviti i na službenoj stranici Agencije. Prijave se podnose na adresu: Razvojna agencija Općine Orebić, Obala pomoraca 24, 20 250 Orebić, s naznakom: „Natječaj za radno mjesto“ - ne otvaraj".

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Uz pisanu prijavu na natječaj u kojoj je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte) kandidati su dužni dostaviti i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

 • životopis – vlastoručno potpisan,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika)
 • potvrda o radnom stažu (izvornik potvrde ili elektroničkog zapisa Zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 1 mjeseca, a koji zapis/potvrda između ostalih podataka mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja)
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik rješenja, ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima);
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika ECDL diplome, indeksa fakulteta, odnosno drugi certifikat, diploma ili potvrda kojim se dokazuje poznavanje rada na računalu);
 • uvjerenje o nekažnjavanju (članak 15. i 16. Zakona) ne starije od šest mjeseci, izvornik uvjerenja ili ispis iz sustava e-Građanin;
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (preslika)

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja, sukladno Zakonu i provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu (Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedenu u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja kao i one koje nisu podnijele pravodobnu i/ili urednu prijavu o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

Za kandidate pravodobno i uredno prijavljene na natječaj,  koji su dokazali da ispunjavaju sve uvjete ovog natječaja, provest će se prethodna provjera znanja radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju u radni odnos, putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu i odustao od sudjelovanja na natječaju.

                                                                      

                                                                       Ravnateljica Razvojne agencije Općine Orebić

                                                                                             

Ispis

Kontakt:


Razvojna Agencija Općine Orebić
Obala pomoraca 24
+385 (0)20 412-071
razvojna.ora@gmail.com
Pon-Pet