• Natječaji

  • Naslovnica
  • Novosti
  • Natječaji
  • J A V N I P O Z I V za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta 2023.

J A V N I P O Z I V za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta 2023.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je  J A V N I P O Z I V za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta za 2023. godinu .

Potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti Podnositelju zahtjeva koji zadovoljava sljedeće uvjete: 
– da je registriran kao fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba 
– da obavlja svoju registriranu djelatnost na otocima ili poluotoku Pelješcu 
– da djelatnici koje zapošljava i za koje traže potporu imaju prebivalište na otocima ili poluotoku Pelješcu 
– da djelatnici koje zapošljava rade kod tog istog poslodavca najmanje dvanaest mjeseci bez prekida u razdoblju za koje se potpora dodjeljuje za mjeru očuvanja radnih mjesta 
– da djelatnici koje zapošljava rade kod tog istog poslodavca najmanje šest mjeseci bez prekida u razdoblju za koje se potpora dodjeljuje za mjeru pokretanja gospodarske djelatnosti 
– da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika nije veći od 50% 
– da nije financijska institucija (banka, osiguravajuće društvo, štedno-kreditna zadruga i slično) 
– da obavlja djelatnost iz članka 35. Zakona, s izuzećem djelatnosti u sektoru ribarstva i akvakulture te primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda koji pravo na dodjelu potpore ostvaruju prema posebnim aktima Europske komisije 
- da nije kao poduzetnik primio potpore male vrijednosti u iznosu od 200.000 EUR u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine. 
 
Potpore se na temelju ovog Javnog poziva dodjeljuju za obračunsko razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.  
 
Podnositelj zahtjeva na otocima druge skupine (poluotok Pelješac) imaju pravo na potpore u iznosu od 50% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje bez doprinosa na plaću.  
 
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Uz ispunjeni i potpisani Obrazac 1. mora biti priložena sljedeća dokumentacija: 
1) Dokaz o pravnom statusu i sjedištu Podnositelja zahtjeva (izvadak iz nadležnog registra ili rješenje o obavljanju djelatnosti). Napomena: za Podnositelje zahtjeva koji nemaju sjedište na otocima obavezan je i dokaz o obavljanju djelatnosti na otoku (dokaz o pravu korištenja/zakupa prostora/zemljišta za obavljanje djelatnosti, akt o dodjeli koncesije, ili, ovisno o djelatnosti, drugi dokaz iz kojega je razvidno obavljanje djelatnosti na otoku). 
2) Potvrda nadležne ispostave Porezne uprave o podmirenju svih obveza prema Republici Hrvatskoj (stanje duga mora biti nula (0) kuna); isprava ne smije biti starija više od 15 dana od dana podnošenja Zahtjeva 
3) Važeća Obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku 
4) Preslika važeće osobne iskaznice ili preslika uvjerenja o prebivalištu koja nije starija od 15 dana, a podnosi se za svakog djelatnika na ime kojega se traži potpora 
5) IP obrazac za 2022. godinu za svakog djelatnika na ime kojega se traži potpora, ovjeren od strane Podnositelja zahtjeva, iz kojeg je razvidno da djelatnici koje zapošljava rade tog Podnositelja zahtjeva svih dvanaest mjeseci u 2022. godini (za mjeru očuvanja radnih mjesta), odnosno najmanje šest mjeseci bez prekida u 2022. godini (za mjeru pokretanja gospodarske djelatnosti i za svako novootvoreno radno mjesto)
6) Za samozaposlene poslodavce: potvrda nadležne ispostave Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za 2022. godinu 
7) Podaci o djelatnicima za koje se traži potpora (Obrazac 2) 
8) Izjava o prihvatljivosti Podnositelja zahtjeva (Obrazac 3) 
9) Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti (Obrazac 4) 
10) Izjava o povezanim društvima (Obrazac 5)   
 
 Rok za podnošenje Zahtjeva i propisane dokumentacije je do 19. lipnja 2023.
 
Više informacije o Javnom pozivu možete pronaći na sljedećem linku:  https://www.google.com/url?q=https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//O%2520ministarstvu/Regionalni%2520razvoj/Otoci%2520i%2520priobalje/2023//Javni%2520poziv%2520za%2520dodjelu%2520potpora%2520mv%2520oto%25C4%258Dnim%2520poslodavcima.pdf&source=gmail&ust=1685175370458000&usg=AOvVaw0udPHo4rrPNB4TBiwzTVgg">https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//O%20ministarstvu/Regionalni%20razvoj/Otoci%20i%20priobalje/2023//Javni%20poziv%20za%20dodjelu%20potpora%20mv%20oto%C4%8Dnim%20poslodavcima.pdf

Ispis

Kontakt:


Razvojna Agencija Općine Orebić
Obala pomoraca 24
+385 (0)20 412-071
razvojna.ora@gmail.com
Pon-Pet