• Natječaji

 • Naslovnica
 • Novosti
 • Natječaji
 • Javni natječaj za prijem u službu Višeg savjetnika za strateško planiranje

Javni natječaj za prijem u službu Višeg savjetnika za strateško planiranje

Na temelju članka 17. stavka 2 Statuta Razvojne agencije Općine Orebić, ravnateljica Razvojne agencije Općine Orebić dana 13.ožujka 2019.g raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za prijem u službu Višeg savjetnika za strateško planiranje – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci.

Uvjeti za prijem u službu su sljedeći:

 • visoka stručna sprema ekonomskog, tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • najmanje 2 godina radnog iskustva od čega 1 godina rada na projektima,
 • poznavanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B kategorije.

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti:

 • prijava s točnim kontakt podatcima (izvornik – vlastoručno potpisan)
 • životopis s opisom dosadašnjeg radnog iskustva
 • dokaz o stručnoj spremi (diploma),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obvezno elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a dodatno potvrda poslodavca o poslovima koje je radnik obavljao i/ili preslika ugovora o radu),
 • uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • vozačka dozvola.

Navedeni dokazi prilažu se u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je dostaviti na uvid originalne dokumente do dana sklapanja ugovora.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web adresi Razvojne agencije Općine Orebić www.ra-orebic.hr, na adresu: Razvojna agencija Općine Orebić, Obala pomoraca 24, 20 250 Orebić s naznakom „Natječaj za višeg savjetnika za strateško planiranje Razvojne agencije Općine Orebić - ne otvaraj“.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozvat će se na provjeru znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici (www.ra-orebic.hr) i oglasnoj ploči Razvojne agencije dostupan je način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Nakon završetka natječaja utvrditi će se lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na oglasnoj ploči Razvojne agencije i web stranici Razvojne agencije Općine Orebić (www.ra-orebic.hr) objaviti mjesto i vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Ravnateljica Razvojne agencije Općine Orebić

Ispis

Kontakt:


Razvojna Agencija Općine Orebić
Obala pomoraca 24
+385 (0)20 412-071
razvojna.ora@gmail.com
Pon-Pet