• Natječaji

 • Naslovnica
 • Novosti
 • Natječaji
 • Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Razvojne agencije Općine Orebić - 13.02.2023.

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Razvojne agencije Općine Orebić - 13.02.2023.

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama ( Narodne novine bro j 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 18. Statuta Razvojne agencije Općine Orebić (sl. glasnik 14/2018), Odluke Upravnog vijeća Razvojne agencije Općine Orebić od 12. prosinca 2022.g., Upravno vijeće Razvojne agencije Općine Orebić dana 13. veljače 2023.g. raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja
Razvojne agencije Općine Orebić

- 1 izvršitelj, puno radno vrijeme na razdoblje od 4 godine

Uvjeti za izbor i imenovanje su:

 • visoka stručna sprema ekonomskog smjera,
 • najmanje 2 godina radnog iskustva od čega 1 godina rada na projektima,
 • poznavanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B kategorije,

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti:

 • životopis s opisom dosadašnjeg radnog iskustva
 • dokaz o stručnoj spremi (diploma),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obvezno elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a dodatno potvrda poslodavca o poslovima koje je radnik obavljao i/ili preslika ugovora o radu),
 • uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • vozačka dozvola.

Navedeni dokazi prilažu se u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je dostaviti na uvid originalne dokumente do dana sklapanja ugovora.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Slobodnoj Dalmaciji na adresu: Razvojna agencija Općine Orebić, Obala pomoraca 24, 20 250 Orebić s naznakom „Natječaj za ravnatelja Razvojne agencije Općine Orebić - ne otvaraj“.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozvat će se na provjeru znanja iz područja upravljanja projektnim ciklusom, pismeno testiranje i intervju. 

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici (www.ra-orebic.hr) i oglasnoj ploči Razvojne agencije dostupan je način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na oglasnoj ploči Razvojne agencije i web stranici Općine Orebić (www.orebic.hr) objaviti mjesto i vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Gordana Mustapić

Tekst natječaja i druge dokumente možete preuzeti ispod članka:

 

Ispis

Kontakt:


Razvojna Agencija Općine Orebić
Obala pomoraca 24
+385 (0)20 412-071
razvojna.ora@gmail.com
Pon-Pet